logobanner2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Obchodné podmienky - Požičovňa náradia Baumajster s.r.o.

1. Prenajímateľ prehlasuje, že pri podpise tejto zmluvy prevzal od nájomcu finančnú zábezpeku

(kauciu) vo výške uvedenej na priloženej faktúre. Prenajímateľ sa zaväzuje nájomcovi túto finančnú

zábezpeku vrátiť v plnej výške, ak boli zo strany nájomcu dodržané všetky ustanovenia tejto zmluvy.

2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné za predmet prenájmu vo výške uvedenej na priloženej

faktúre, ktoré je predmetom prenájmu. Prenajímateľ vystaví nájomcovi doklad o vyúčtovaní (faktúra)

a zaplatení (príjmový pokladničný doklad) nájomného.

3. Prenajímateľ prehlasuje, že zariadenie, ktoré je predmetom prenájmu bolo preskúšané, bola na

ňom vykonaná údržba a je plne funkčné.

4. Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal zariadenie čisté, prevádzkyschopné, bez

závad, kompletné a že bol oboznámený s obsluhou, údržbou a technickými podmienkami prevádzky.

5. Nájomca podpísaním tejto zmluvy preberá všetku zodpovednosť pri používaní zariadenia, ktoré mu

bolo zapožičané.

6. Nájomca podpísaním tejto zmluvy berie na vedomie, že zapožičané náradie alebo mechanizácia

musí byť dostupná ku kontrole alebo servisu do 24 hodín od požiadania prenajímateľa.

7. Nájomca sa zaväzuje, že bude zariadenie používať len pre ten druh práce, pre ktorú je zariadenie

určené.Pri práci bude dodržiavať predpisy BOZP, používať osobné ochranné pomôcky a bude

prevádzkovať zariadenie na vlastné nebezpečenstvo.

8. Nájomca je povinný pred podpisom zmluvy predložiť dva platné osobné doklady (OP, PAS,

Vodičský preukaz,Živnostenský list, ...). Pri on-line objednávke na stránkach www.baumajster.eu sa

nájomca zaväzuje vyplniť všetky fakturačné údaje pravdivo.

9. Nájomca nie je oprávnený prenechať zariadenie tretej osobe. Taktiež nie je oprávnený vykonávať

na prenajatom zariadení žiadne opravy, alebo úpravy. Prípadné závady je povinný oznámiť pri

vrátení prenajímateľovi. Je povinný vrátiť zariadenie kompletné a čisté vrátane príslušenstva, ktoré

prevzal. V prípade porušenia týchto podmienok je prenajímateľ oprávnený účtovať pokutu vo výške

100 % finančnej zábezpeky (kaucie).

10. Nájomca je povinný chrániť zariadenie pred poškodením a stratou. V prípade straty, odcudzenia,

alebo úmyselného poškodenia je povinný oznámiť túto skutočnosť okamžite prenajímateľovi a

príslušnému oddeleniu Polície SR. Nájomca zodpovedá za stratu, poškodenie, alebo zničenie

zariadenia neodbornou obsluhou a je povinný spôsobenú škodu uhradiť v plnej výške. V prípade

krádeže, alebo straty uhradí nájomca obstarávaciu hodnotu zariadenia a nájomné do doby ohlásenia

škody prenajímateľovi.

11. Nájomca je povinný vrátiť zariadenie po uplynutí dohodnutej doby prenájmu. Pokiaľ zariadenie

nebude vrátené v dohodnutom termíne a predĺženie lehoty nebolo dohodnuté, uhradí prirážku vo

výške 25 % normálneho nájomného za každý začatý deň.

12. Túto zmluvu je možné meniť iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán, a to formou písomného

dodatku.

13. Táto zmluva je záväzná pre obidve strany. Pokiaľ nebudú dodržané jej ustanovenia, najmä

dohodnutý termín vrátenia prenajatého tovaru, alebo náhrada škody v zmysle ods. 9, 10, 11,

prenajímateľ uplatní svoje nároky prostredníctvom súdu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej

podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyslovene prehlasujú, že s obsahom tejto

zmluvy súhlasia, a že sa s jej obsahom riadne oboznámili a je im zrozumiteľná.

14. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jednu kópiu.

Spracovanie a ochrana osobných údajov je podľa zákona č. 122/2013 Z. z.  budú použité len pre interné potreby firmy Baumajster s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Breadcrumbs

Lavy panel2 - CSS

Developed in conjunction with Ext-Joom.com